Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy, zejména pak zpracování, vyřízení a doručení objednávky, inkaso pohledávek a předcházení hackerských útoků. Mezi zpracovávané údaje patří osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, data o objednávce a informace o dopravě a platbě.

2. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

3. Kupující má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Kupující má dále právo žádat opravu nebo výmaz osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.

4. Kupující má právo získat od Prodávajícího osobní údaje, které se jej týkají a jež poskytl Prodávajícímu. Toto právo by se mělo uplatnit v případě, kdy subjekt údajů poskytl osobní údaje na základě svého souhlasu, nebo pokud je zpracování potřebné za účelem plnění smlouvy. Prodávající na základě žádosti Kupujícího poskytne Kupujícímu tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

5. Domnívá-li se Kupující, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat omezení zpracování, vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Domnívá-li se Kupující, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat:

- na korespondenční adrese společnosti KAJA s.r.o., Vrahovická 711, 798 11 Prostějov

- na telefonním čísle: 582360242

- na e-mailové adrese: kaja@kaja.cz